top of page

Các Lễ Thờ Phượng:

Tiếng Việt
     Chúa Nhật 9:00 AM
     
Tiếng Anh
     Chúa Nhật 10:15 AM​

 

Tiếng Tây Ban Nha
     Chúa Nhật 2:00 PM
bottom of page