Các Lễ Thờ Phượng:

Tiếng Việt
     Chúa Nhật 8:45 AM
     Please contact us for a Zoom link to join our service
 
Tiếng Anh
     Chúa Nhật 10:00 AM​

 

Tiếng Tây Ban Nha
     Chúa Nhật 2:00 PM